ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш је јавно предузеће чији је оснивач Град Ниш. Спроводи политику Града у области обезбеђивања, одосно изградње и управљања становима.
Прочитај вишеЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА" НИШ

ВЕСТИ

Вест бр. 3

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's

Вест бр. 2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's.

ВЕСТ БР. 1

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's

O NAMA

ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш је јавно предузеће чији је оснивач Град Ниш. Спроводи политику Града у области обезбеђивања, одосно изградње и управљања становима.
Јавно предузеће ”Градска стамбена агенција”, регистровано је код Трговиског суда у Нишу решењем број ФИ 350/04 од 11.03.2004. године, на основу Одлуке о оснивању јавног предузећа ”Градска стамбена агенција”, донете од стране Скупштине Града Ниша.

НАША МИСИЈА

ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш као јавно предузеће чији је оснивач Град Ниш, као непрофитна стамбена организација, спроводи политику Града у области обезбеђивања, одосно прибављања, управљања и давања у закуп станова намењених за стамбену подршку, као и за управљање изградњом станова са могућношћу стицања својине путем куповине под непрофитним условима.

НАША ВИЗИЈА

У оквиру анализе пословног окружења већ је наглашавамо да се ЈП „Градска стамбена агенција” Ниш, једина бави проблематиком стамбене подршке која је базирана на непрофитним програмима становања.

Позиција ЈП „Градска стамбена агенција” Ниш  у области стамбене подршке зависи од стамбене политике коју ће Град и Република водити у наредном периоду и од тога колика ће се средства издвојити у буџету за ту намену, као и средстава обезбеђена  из различитих извора, а у циљу стварања одрживости и унапређења система стамбене подршке .

Пројекти

СТАМБЕНО – ПОСЛОВНИ КОМПЛЕКС ЛЕДЕНА СТЕНА

ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ КОМПЛЕКС ЗА СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ, Л1-Л5, ПО+П+7, ФАЗНА ГРАДЊА, к.п.бр 16158/47, 16158/49, 16158/51, 16158/53, 16158/55, 17192/1 – КО Бубањ – Ниш

Идејно решење је израђено на основу „Шестих измена и допуна плана генералне регулације подручја Г.О. Палилула – прва фаза”, пројектног задатка инвеститора, као и осталим правилницима који важе за ову врсту објеката.

СТАМБЕНО – ПОСЛОВНИ КОМПЛЕКС ЦРВЕНА ЗВЕЗДА

ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ КОМПЛЕКС ЗА СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ, Л1-Л5, ПО+П+7, ФАЗА I и II, к.п.бр 7081/2, 7091, 7092 и  7093 – КО Ћеле Кула – Ниш

-Изградња вишепородичних стамбених објеката за становање уз подршку (Закон о становању и одржавању зграда ”Службени гласник РС” ,бр. 104/2016 и 9/2020-др. закон).
– Локација се налази у ул.ДушанаПоповића у насељу Црвена звезда у Нишу, на катастарским парцелама 7801/2, 7091, 7092 и 7093 КО Ниш-Ћеле Кула