Програм пословања за 2024. годину

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Програм пословања ЈП „Градска стамбена агенција” Ниш за 2024. годину је сачињен на основу члана 59. став 2. и члана 60. став 4. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 88/19), као и члана 14. и 15. став 2. Статута ЈП „Градска стамбена агенција” Ниш број 01-716 од 25.05.2017.год., а у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2024–2026. године, јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса коју је донела Влада Републике Србије 05 број: 11-9912/2023 од 20.10.2023. године.

Програм пословања за 2024. годину је припремљен и у складу са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 88/2019), Законом о буџетском систему („Сл.гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. Закон, 103/15, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-други закон), Законом о рачуноводству, Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 159/2020) и осталим законским,
подзаконским и другим прописима.

Први део Програма садржи опште податке као што су статус, правна форма и делатност предузећа, појам стамбене подршке и основне принципе, визију, мисију,
стратешка документа, дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја, законски оквир пословања и организациону шему предузећа.
Основи за израду програма пословања за 2024. годину су приказани кроз процену физичког обима активности и финансијских показатеља за 2023. годину. Процена је да ће највећи део планираних активности и резултата пословања бити остварени. ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш планира да у 2024. години започне изградњу станова на локацији у ул. Петра Аранђеловића на Леденој Стени у Нишу површине 5.040м2. За ову локацију до 2023. године већ је уложено 40.500.000 дин. за закуп земљишта, плаћен је део накнаде за градско грађевинско земљиште као и део трошкова за израду пројектно техничке документације.

Недостајућа финансијска средства за завршетак изградње ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш планира да обезбеди из кредита за пројектно финансирање код неке од пословних банака. Планира се да стамбени блок на овој локацији чини пет стамбених објеката (Л1-Л5) кроз три функционалне целине, спратности од По+П+5 до спратности По+П+7. Планирана је фазна изградња објеката кроз три фазе изградње. У 2024. год. ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш кренуће са првом фазом изградње.

Првом фазом биће изграђено 4.930 м2 нето стамбене површине односно 96 стамбених једница и 330 м2 пословног простора односно 1 локал.

Другом фазом биће изграђено 6.070 м2 нето стамбене површине односно 118 стамбених јединица и 330 м2 пословног простора односно 1 локал.

Трећом фазом биће изграђено 3.100 м2 нето стамбене површине односно 55 стамбених јединица.

Укупно на предметној локацији кроз све три фазе биће изграђено око 14.100 м2 нето стамбеног простора односно 269 стамбених јединица и око 660 м2 пословног простора односно 2 локала.

Према тренутном стању на тржишту процењена вредност грађења стамбених објеката би износила оквирно 1.400.000.000 динара.

Локација није комунално опремљена, сем магистралних водова, тако да је потребно изградити примарне и секундарне водове за све прикључке на комуналну инфраструктуру као и прилазну саобраћајницу са паркинзима што ће знатно поскупети целокупну вредност инвестиције. За израду пројектне документације за извођење радова, комплетно комунално опремање локације и осталих трошкова до завршетка свих фаза изградње до употребне дозволе процена је да је потребно још око 80.000.000 динара. Планира се да Предузеће овај износ финансира из сопствених средстава без кредитирања.

На основу свега напред наведеног процењена вредност грађења са комуналном инфраструктуром је 1.480.000.000 динара а вредност инвестиције је 1.520.500.000 динара. С обзиром на ограничена финансијска средства, планира се фазна изградња објеката у периоду од пет година, као и финансирање дела изградње сопственим средствима. Планирано је да се прва фаза финансира сопственим средствима у износу од 20% и средствима кредита неке од пословних банака у износу од 80%. У првој половини године планира се расписивање тендера за грађење прве фазе и почетак извођења радова.

У 2024. год. ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш планира да обезбеди (купи или закупи земљиште) и урбанистички разради још једну локацију као припрему за нови инвестициони период и да уз домаћинско пословање обнови одрживи систем финансирања и изградње станова уз подршку односно раније социјално становање. За прибављање земљишта планирана су средства у износу од 65.000.000 динара. У сарадњи са локалном самоуправом планира се више локација за изградњу станова уз подршку међу којима су Стара железничка колонија, локација у насељу Црвена Звезда и локације које су планским документом предвиђене за становање уз подршку. За локацију у насељу Црвена Звезда би се аплицирало за средства из републичких или европских донација за решавање стамбених потреба Рома који живе на тој локацији у нехигијенским условима. За разраду ових локација, односно за израду идејног решења и урбанистичког пројекта планира су средства у износу од 6.000.000 динара. У Програму пословања, у делу биланс успеха за 2024. годину дате су финансијске пројекције пословања предузећа у 2024. години. Планира се остварење укупног прихода у износу од 56.100.000 динара, чиме би се покрили сви трошкови предузећа који су планирани у укупном износу од 53.330.416 динара. Планирана нето добит предузећа за 2024. годину износиће 2.769.584 динара. По утврђивању износа пореза на добит предузећа, утврдиће се добит за расподелу која ће се расподелити у складу са препоруком оснивача и одлуком Надзорног одбора, а по усвајању Редовног финансијског извештаја за 2024. годину.

План зарада и запошљавања сачињен је у складу са Одлуком о висини минималне цене рада за период јануар – децембар 2024. године („Сл гласник РС” бр.79 од 15.09.2023.год.), Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, („Службени гласник РС“ број 86 од 6.12.2019.) а који је у примени од 01.01.2020.год., као и у складу са Анексом III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности који регулише увећање примања запослених у
комуналном сектору за 33.000 дин. на годишњем нивоу у нето износу. Накнаде за рад чланова надзорног одбора су планиране у складу са Одлуком о
критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа Владе републике Србије број 121-11800/2016 („Службени гласник РС” бр.102/016), и одредбама члана 27. Статута ЈП „Градска стамбена агенција” Ниш бр.01-716 од 25.05.2017.год.

У седмом и осмом поглављу Програма дати су подаци о кредитној задужености и планираним финансијским средствима за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, у деветом поглављу приказан је детаљан план инвестиција за 2024.годину док су у десетом поглављу приказани критеријуми за коришћење средстава за посебне намене.

У Нишу, 30.11.2023. године

ВД ДИРЕКТОР
Владан Стојановић, дипл.инж.грађ.