СТАМБЕНО – ПОСЛОВНИ КОМПЛЕКС ЛЕДЕНА СТЕНА

ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ КОМПЛЕКС ЗА СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ, Л1-Л5, ПО+П+7, ФАЗНА ГРАДЊА, к.п.бр 16158/47, 16158/49, 16158/51, 16158/53, 16158/55, 17192/1 – КО Бубањ – Ниш

Идејно решење је израђено на основу „Шестих измена и допуна плана генералне регулације подручја Г.О. Палилула – прва фаза”, пројектног задатка инвеститора, као и осталим правилницима који важе за ову врсту објеката.