О нама

ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш је јавно предузеће чији је оснивач Град Ниш. Спроводи политику Града у области обезбеђивања, одосно изградње и управљања становима.

Јавно предузеће ”Градска стамбена агенција”, регистровано је код Трговиског суда у Нишу решењем број ФИ 350/04 од 11.03.2004. године, на основу Одлуке о оснивању јавног предузећа ”Градска стамбена агенција”, донете од стране Скупштине Града Ниша.

ЈП ”Градска стамбена агенција” Ниш је Одлуком Скупштине Града Ниша о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2013.год. (,,Службени лист града Ниша” бр.29/2013) уврштена у индиректне кориснике буџета Града Ниша од 01.05.2013.год.

Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему од 01.12.2016.године, Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“  престаје да послује као индиректни корисник буџета Града Ниша.

Пословни подаци:

Седиште: Генерала Милојка Лешјанина бр.8 Ниш, Србија
Контакт: 018/252-467, 018/252-472
Емаил: Info@gsanis.rs
Матични број:17263838
Пиб:102255946
Регистрациони број: 073 17263838
Шифра делатности: 6499
Текући рачун: 160-461798-36 Banca Intesa, 200-2407090102002-29 Банка Поштанска штедионица
В.Д Директор: Владан Стојановић

Организациона шема јавног предузећа

Решењем Скупштине Града Ниша број 06-940/2017-3-6-02 од 18.10.2017. године за директора предузећа именован је Владан Стојановић, дипл.инж.грађ.који је исту функцију обављао и у претходном мандату.

Peшењем Скупштине Града Ниша о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Градска стамбена агенција“ Ниш бр.06-1025/2017-9-23-02 од 01.11.2017.год. у Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Градска стамбена агенција“ Ниш именују се: председник Мирослав Петровић и члан Милановић Горан, а решењем Скупштине града Ниша 06-766/2018-53-02 од 04.07.2018.године, за члана  Надзорног одбора из редова запослених именује се Драгослава Обрадовић, дипл.инг.грађевине.

Организациона структура Јавног предузећа ,,Градска стамбена агенција” Ниш уређена је Правилником о организацији и систематизацији радних места ЈП ,,Градска стамбена агенција” бр.01-652 од 10.05.2017.год.на коју је сагласност дало Градско веће Града Ниша бр.759-17/2017-03 од 02.06.2017.год.  и иста се састоји од следећих организационих јединица  које су дате у шематском приказу.

Делатности предузећа

Претежна делатност предузећа је обављање делатности од општег интереса:

 • разрада грађевинских пројеката;
 • остало финансијско посредовање;
 • развој пријеката о некретнинама;
 • одржавање стамбених зграда;
 • чишћење објеката, унутрашње чишћење зграда, дезинфекција и заштита од штеточина;
 • куповина и продаја некретнина, изнајмљивање и управљање некретнинама;
 • консалтинг и менаџмент послови, реклама и пропаганда;
 • обрада података,изградња базе података;
 • истраживање тржишта и испитивање јавног мњења;
 • пројектовање грађевинских и других објеката;
 • инжењеринг;
 • остале архитектонске и инжењерске активности;
 • послови са иностранством.

Организациона структура

Предузеће представља и заступа директор, по одлуци Скупштине града Ниша. Исто представља јединствену радну целину коју чине четири сектора:

 • Сектор за изградњу и одржавање стамбено-комуналних и јавних објеката;
 • Сектор за јавне набавке, комерцијалне послове и израду и праћење пројеката;
 • Сектор за опште, правне и кадровске послове;
 • Сектор за финансијске послове.

Упознајте наш тим

Ми смо тим посвећених професионалаца, спремних да учине све што је потребно

Владан Стојановић

Владан Стојановић

Директор ЈП "ГСА" Ниш

Решењем Скупштине Града Ниша број 06-940/2017-3-6-02 од 18.10.2017.године за директора предузећа именован је Владан Стојановић, дипл.инж.грађ.који је исту функцију обављао и у претходном мандату.

Горан Миловановић

Горан Миловановић

Председник Надзорног одбора ЈП "ГСА НИШ"
Радослав Миливојевић

Радослав Миливојевић

Члан Надзорног одбора ЈП "ГСА НИШ"
Иванка Стојадиновић

Иванка Стојадиновић

Члан Надзорног одбора испред запослених ЈП "ГСА НИШ"