О нама - ЈП "ГСА" Ниш

ЈП Градска стамбена
агенција
НИШ
Генерала Милојка Лешјанина 8
+381 18 252-467
+381 18 252-160
info@gsanis.rs
Idi na sadržaj

O НАМА

ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш је јавно предузеће чији је оснивач Град Ниш. Спроводи политику Града у области обезбеђивања, одосно изградње и управљања становима.
Јавно предузеће ''Градска стамбена агенција'', регистровано је код Трговиског суда у Нишу решењем број ФИ 350/04 од 11.03.2004. године, на основу Одлуке о оснивању јавног предузећа ''Градска стамбена агенција'', донете од стране Скупштине Града Ниша.

ЈП ''Градска стамбена агенција'' Ниш је Одлуком Скупштине Града Ниша о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2013.год. (,,Службени лист града Ниша'' бр.29/2013) уврштена у индиректне кориснике буџета Града Ниша од 01.05.2013.год.
Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему од 01.12.2016.године, Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“  престаје да послује као индиректни корисник буџета Града Ниша.
 
Визија

 
У оквиру анализе пословног окружења већ је наглашавамо да се ЈП „Градска стамбена агенција'' Ниш, једина бави проблематиком стамбене подршке која је базирана на непрофитним програмима становања.   
 
Позиција ЈП „Градска стамбена агенција'' Ниш  у области стамбене подршке зависи од стамбене политике коју ће Град и Република водити у наредном периоду и од тога колика ће се средства издвојити у буџету за ту намену, као и средстава обезбеђена  из различитих извора, а у циљу стварања одрживости и унапређења система стамбене подршке .
 
Предузеће планира да предузме све потребне мере за квалитетније и ефикасније унапређење сарадње са локалном самоуправом, републичким органима и међународним фондовима за становање како би се још више смањила цена стана и стан био доступнији још већем броју породица.
 
Улагања у грађевинске објекте односе се на дугорочна инвестициона улагања, обезбеђења локација и других радњи неопходних за изградњу станова. На иницијативу  ЈП “Градска стамбена агенција”, Град Ниш је у оквиру својих надлежности, до сада определио већи број локација за нову стамбену изградњу намењену стамбеној подршци и то: Инжењера Бирвиша, Расадник (Јеврејско гробље и Ромско насеље) и ул. Петра Аранђеловића
 
 
Мисија
 
 
ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш као јавно предузеће чији је оснивач Град Ниш, као непрофитна стамбена организација, спроводи политику Града у области обезбеђивања, одосно прибављања, управљања и давања у закуп станова намењених за стамбену подршку, као и за управљање изградњом станова са могућношћу стицања својине путем куповине под непрофитним условима.
 
Спровођење програма стамбене подршке могу обављати непрофитне стамбене организације.
 
Вишак прихода над расходима који стамбена агенција оствари у току пословне године мора се у целини усмерити за даље прибављање, градњу, обнову, реконструкцију и одржавање станова у својини локалне самоуправе који се дају у непрофитни закуп. Битна компонента свих пројеката становања уз подршку мора бити одрживост система.

Организациона шема јавног предузећа

Решењем Скупштине Града Ниша број 06-940/2017-3-6-02 од 18.10.2017.године за директора предузећа именован је Владан Стојановић, дипл.инж.грађ.који је исту функцију обављао и у претходном мандату.
 
Peшењем Скупштине Града Ниша о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа ,,Градска стамбена агенција“ Ниш бр.06-1025/2017-9-23-02 од 01.11.2017.год. у Надзорни одбор Јавног предузећа ,,Градска стамбена агенција“ Ниш именују се: председник Мирослав Петровић и члан Милановић Горан, а решењем Скупштине града Ниша 06-766/2018-53-02 од 04.07.2018.године, за члана  Надзорног одбора из редова запослених именује се Драгослава Обрадовић, дипл.инг.грађевине.
 
Организациона структура Јавног предузећа ,,Градска стамбена агенција'' Ниш уређена је Правилником о организацији и систематизацији радних места ЈП ,,Градска стамбена агенција'' бр.01-652 од 10.05.2017.год.на коју је сагласност дало Градско веће Града Ниша бр.759-17/2017-03 од 02.06.2017.год.  и иста се састоји од следећих организационих јединица  које су дате у шематском приказу.


Генерала Милојка Лешјанина 8
18000  Ниш

+381 18 252-467
+381 18 252-160


info@gsanis.rs
ГСА
НИШ
Nazad na sadržaj